Методична робота в ЦДЮТ – це цілісна, багаторівнева, багатофункціональна
система взаємопов’язаних дій, націлених на підвищення педагогічної майстерності
кожного педагога. Сьогодні одним із провідних напрямів методичної роботи закладу є
створення принципово нового механізму взаємодії всіх учасників освітнього процесу,
який ґрунтується на дотриманні принципу єдності всіх інтересів, тому головними
завданнями закладу позашкільної освіти є турбота про постійне підвищення якості
освітнього процесу, розвиток творчого потенціалу кожного педагога, зокрема й колективу
в цілому, виховання дієвого інтересу до освітньої діяльності, вироблення ефективного
інструментарію для реалізації основної мети навчання та виховання на сучасному етапі.
Метою методичної роботи закладу є вдосконалення рівня педагогічної майстерності,
формування професійної компетентності педагогів, розвиток особистої культури і
творчого потенціалу, спрямований на підвищення якості освіти й активне використання
інноваційних технологій.
Завдання методичного відділу:
 дослідження освітніх потреб, вивчення соціального замовлення;
 аналіз стану освітнього процесу в ЦДЮТ;
 надання педагогам необхідної інформації з основних напрямів розвитку
позашкільної освіти та програмного забезпечення;
 забезпечення високої якості освітнього процесу шляхом впровадження нових
педагогічних технологій навчання і виховання;
 вивчення та оцінка результативності педагогічної діяльності в закладі,
узагальнення і поширення кращого педагогічного досвіду;
 прогнозування, планування та організація роботи з підвищення рівня професійної
компетентності педагогів;
 надання підтримки педагогічним працівникам в інноваційній діяльності,
експертній оцінці авторських програм, науково-методичних посібників, допомога в
підготовці педагогів до атестації.
Зміст діяльності методичного відділу:
 надання практичної допомоги педагогічним працівникам в опануванні сучасними
технологіями навчання й виховання:
 підвищення фахової майстерності та психолого-педагогічної підготовки педагогів;
 підвищення акмеологічної культури педагогів, стимулювання їх на вищі
професійні досягнення, орієнтацію на педагогічний успіх, розвиток професійної
компетентності та компетентностей вихованців;
 проєктування та практична реалізація моделі ЦДЮТ як закладу життєвої
компетентності;
 становлення компетентнісно спрямованого освітнього процесу у єдності змістових,
технологічних, особистісних, управлінських параметрів;
 експериментальна перевірка цільових проєктів розвитку життєвої компетентності
вихованців;
 створення навчально-методичних комплексів (методичних посібників, методичних
рекомендацій, програм тощо);
 створення проєктів спільної діяльності з соціальними партнерами;
 організація роботи за єдиною науково-методичною проблемою.

З метою забезпечення методичного супроводу державної реформи освіти,
регіональних та міських освітніх програм і проєктів; оновлення змісту освіти відповідно
до Концепції «Нова українська школа», вдосконалення педагогічної майстерності
педагогів, утвердження високого статусу педагогічних працівників у суспільстві, робота
методичного відділу спрямована на реалізацію методичних проектів:
 «Професійний розвиток як соціальний ліфт у формуванні педагогічного
mainstream(y) сучасного педагога», 
 «Атестація, як засіб відображення акмеологічного розвитку педагога в дзеркалі
сучасної освіти», 
 «Впровадження медіа освіти, інформаційно-комунікаційних технологій в
загальноосвітніх та позашкільних закладах».
Науково-методична проблема закладу «Модернізація освітнього простору ЦДЮТ
як фактор конкурентоспроможності в контексті сучасної позашкільної освіти»

Лихачова Вікторія Сергіївна – зав.відділом

Pin It on Pinterest